Alföld Zrt.                                                       

6000 Kecskemét, Deák F. tér 6.

képviseli: Tóthné Kőszegi Éva vezérigazgató

 

 ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tartalomjegyzék

 

1.      AZ ADATKEZELŐ.. 2

2.      TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT, JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN RÉSZLETEZETT ADATCSOPORTOK ÉS AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI 2

         A.  Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése. 2

         B.  Természetes személy szerződő partnerek adatainak kezelése. 3

C.  Jogi személy ügyfelek (vevők, szállítók) természetes személy képviselői és kapcsolattartói adatainak kezelése   4

D.  A Társaság honlapjához kapcsolódó adatkezelések (látogatói adatkezelés, hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés, nyereményjáték, webáruház). 5

I.   A felhasználók által kifejezetten megadott személyes adatok kezelése (kapcsolatfelvétel, hírlevél, nyereményjáték, webáruház) 5

           II.     A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (külső szolgáltatók 

     naplózással kapcsolatos tevékenysége, sütik – cookie-k, Facebook) 8

3.     AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK. 10

          A. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga. 10

          B. A személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog. 10

          C. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog. 11

          D.  Az adatkezelés korlátozásához való jog. 11

          E.  Adathordozhatósághoz való jog. 12

          F.  Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen. 12

         G. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 12

4.     ADATBIZTONSÁG.. 12

1.        1. sz. melléklet: Álláspályázó hozzájáruló nyilatkozata 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban az Alföld Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő), mint Adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésének és védelmének biztosítása, a Társaság adatkezelés- és adatvédelmi politikájának ismertetése, továbbá az érintettek jogainak biztosítása érdekében kerül közzétételre jelen nyilvánosság részére vonatkozó Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), melyet mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

 

A Tájékoztató célja, hogy a Társaság a vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan

·         a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR);

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);

·         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.);

·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

·         az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól;

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

·         a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

rendelkezéseivel összhangban szabályozza a Társaság birtokában levő személyes adatok kezelésére, feldolgozására és védelmére vonatkozó általános és speciális elvárásokat.

 

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is. A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

 

1.  AZ ADATKEZELŐ

 Jelen Tájékoztató szempontjából adatkezelő:

 Az Alföld Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

-        székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.

-        képviseli: Tóthné Kőszegi Éva vezérigazgató

-        cégjegyzékszám: 03-10-100279

-        adószám: 11864668 -2-03

-        internetes elérhetősége: www.alfoldaruhaz.hu; www.jatekalfold.hu; www.univer.hu/hu/univer_csoport/alfold_zrt.html

-        telefonszám: 76/483-711

-        e-mail: adatkezeles.alfold@univer.hu, alfold@alfoldaruhaz.hu; info@jatekalfold.hu

 

2.  TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT, JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN RÉSZLETEZETT ADATCSOPORTOK ÉS AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

 

A.      Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése

 

Társaság a pályázók adatainak kezelése során az alábbiak szerint jár el.

A kezelt adatok köre

Az érintettek köre azon álláslehetőségek iránt érdeklődő természetes személyek (pályázók), akik önéletrajzuk beküldésével önkéntes hozzájárulásukat adják, hogy a Társaság személyes adataikat kezelje.

A Társaság anonim álláshirdetést nem ad fel.

 A munkaerő-piaci nyilvántartásban kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím), fénykép, elérhetőségi adatok (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím), iskolai végzettség, (szak)képzettség, szakmai tapasztalat, betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény és a motivációs levélben, illetve állásinterjú során megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság az álláslehetőségek iránt érdeklődők személyes adatait tartalmazó munkaerő-piaci nyilvántartást vezet, azon célból, hogy a titkársági munkatárs kapcsolatba léphessen a pályázóval, ha a Társaságnál megüresedik egy olyan álláshely, amelynek betöltésére az érintett pályázó végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata alapján alkalmas lehet. Az adatkezelés további célja, hogy lehetővé tegye a Társaság számára a megüresedő álláshelyek betöltését célzó kiválasztási folyamat lebonyolítását, a jelölt meghirdetett állásra való alkalmasságának eldöntését.

 Az adatkezelés jogalapja a pályázó előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján. Amennyiben a pályázó az önéletrajzát az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozat nélkül küldi el a Társaságnak, a titkársági munkatárs felhívja a pályázó figyelmét, hogy a munkaerő-piaci nyilvántartásba történő bekerüléshez szükséges a jelen tájékoztató 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírása és megküldése. A hozzájáruló nyilatkozattal a beküldött személyes adatokat a titkársági munkatárs a munkaerő-piaci nyilvántartásba felveszi, ellenkező esetben a pályázó önéletrajzát – további értesítés nélkül – megsemmisíti, törli.

 Az adatkezelés időtartama

 Amennyiben a munkába lépésre irányuló felvételi eljárást követően munkaviszony létesítésére nem kerül sor, a munkaerő-piaci nyilvántartásba jelentkező pályázó adatait a Társaság az adatok felvételétől számított 3 évig kezeli, mely időtartamot követően külön értesítés nélkül a titkársági munkatárs az adatokat törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti.

Az érintett pályázó a végső adattörlési dátumot megelőzően bármikor jogosult az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatát írásban, indokolás nélkül visszavonni a 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6. postai címre elküldött levélben vagy az alfold@alfoldaruhaz.hu  címen (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően a pályázó adatait haladéktalanul törli a munkaerő-piaci nyilvántartásból. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 A Társaságnál a munkaerő-piaci nyilvántartás adatait a munkaerő toborzását és kiválasztását végző munkavállalók, az érintett pályázónak a betöltendő állásra történő felvételéről döntő illetékes vezető (munkáltatói jogkör gyakorlója) ismerheti meg. Az adatokat a Társaság nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek, adatfeldolgozót ezen adatkezelési tevékenysége kapcsán nem vesz igénybe.

 

B.       Természetes személy szerződő partnerek adatainak kezelése

 A Társaság a szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés során az alábbiak szerint jár el.

A kezelt adatok köre

A Társaság a természetes személy szerződéses partnerei (kivéve jelen Tájékoztató D/I/d. pont szerinti partnereket) alábbi adatait kezeli: családi és utónév, cím (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám, adószám, adóazonosító jel, vállalkozói igazolvány száma, pénzintézet neve, bankszámla száma, jogi forma (egyéni vállalkozó), nyilvántartási szám, partnerkód.             

Jelen tájékoztatóban foglaltakat meghaladó mértékű adatkezelésre csak az érintett kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése előtt az adatkezelést végző az érintettet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatja.

 Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban foglalt célhoz kötöttség alapelvének megfelelően jelen tájékoztatóban részletezett adatkezeléshez kapcsolódóan tájékoztatja az érintettet, hogy az Adatkezelő az érintett kapcsán a szerződés megkötéséhez, tartalmának meghatározásához, módosításához, teljesítéséhez, szerződési kedvezmény nyújtásához, a számlázáshoz, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítéséhez és kötelezettségek, valamint jogi előírások teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat a Társaság a GDPR) 6. cikk (1) b) pontja szerint,  szerződés teljesítése jogalapján kezeli.

 Az adatkezelés időtartama

 A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év (általános elévülési idő), kivéve, amikor a szerződéses jogviszony során számla kiállítására kerül sor, ez esetben az őrzési idő a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 év.

 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy társaságon belüli adatkezelésre kizárólag azon munkavállalói jogosultak, akiknek a feladatköre azt indokolja. Az érintett személyes adatai átadásra kerül(het)nek az Adatkezelő által megbízott alábbi adatfeldolgozóknak is:

        adózás, könyvelés, pénzügyi teljesítés céljából az Univer Szövetkezeti Zrt.-nek (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.; Cg. 03-10-100329),

        küldemények postára történő szállítása céljából a Hírös Security Kft.-nek (2750 Nagykőrös, Október 23. tér 10. 4. ép. fszt. 12.; Cg. 13-09-172794),

        postázás céljából a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. 01-10-042463)

 

C.      Jogi személy ügyfelek (vevők, szállítók) természetes személy képviselői és kapcsolattartói adatainak kezelése

 A Társaság jogi személlyel kötött szerződés során a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan a jogi személy természetes személy képviselőjének és kapcsolattartójának adatkezelésekor az alábbiak szerint jár el.

A kezelt adatok köre

 

Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés során az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: természetes személy neve, beosztása, továbbá kapcsolattartó esetén ezen adatokon felül elérhetősége (telefonszám, e-mail) is.

  Az adatkezelés célja és jogalapja

 

A személyes adatok kezelésének célja: a Felek közötti szerződés megkötése, a szerződés teljesítése során a kapcsolattartás, a fennálló szerződéses kötelezettség teljesítésének elősegítése. A Társaság az érintettek kapcsán a fentebb meghatározott célokhoz kapcsolódóan a személyes adatokat a GDPR) 6. cikk (1) b) pontja szerint, szerződés teljesítése jogalapján kezeli.

 

A jogi személy képviselőjének felelősségi körébe tartozik az általa más természetes személyekről (kapcsolattartókról) megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulásának beszerzése.

 Az adatkezelés időtartama

 A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év (általános szerződés elévülési idő); kivéve, amikor a szerződéses jogviszony során számla kiállítására kerül sor, ez esetben az őrzési idő a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 év.

 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy társaságon belüli adatkezelésre, adatfeldolgozásra kizárólag azon munkavállalói jogosultak, akiknek a feladatköre azt indokolja. Az érintett személyes adatai átadásra kerül(het)nek az Adatkezelő által megbízott alábbi adatfeldolgozóknak is:

        könyvelés céljából az Univer Szövetkezeti Zrt.-nek (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.; Cg. 03-10-100329), 

        küldemények postára történő szállítása céljából a Hírös Security Kft.-nek (2750 Nagykőrös, Október 23. tér 10. 4. ép. fszt. 12.; Cg. 13-09-172794),

        postázás céljából a Magyar Posta Zrt.-nek (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. 01-10-042463)

 

D.      A Társaság honlapjához kapcsolódó adatkezelések (látogatói adatkezelés, hírlevél szolgáltatás, nyereményjáték, webáruház)

 Adatkezelő www.alfoldaruhaz.hu és a www.jatekalfold.hu domain nevek alatt elérhető weboldalakat üzemelteti. Az Univer csoport társaságainak honlapját (www.univer.hu) a WellUnic Kft. üzemelteti (bővebben lsd. adatfeldolgozás címszó alatt).

 A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató, az Adatkezelővel kapcsolatba lépő, a hírlevélre feliratkozó, a nyereményjátékban részt vevő felhasználók és a webáruház vásárlói (a továbbiakban: felhasználó) elfogadják a jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig az ismertetőt.

 A felhasználók a weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

·    A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).

·    A weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

 

I.     A felhasználók által kifejezetten megadott személyes adatok kezelése (kapcsolatfelvétel, hírlevél, nyereményjáték)

 A kezelt adatok köre

 a)      Kapcsolatfelvétel esetén a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): név*, e-mail cím*, telefonszám (opcionális), üzenet. 

b)  b)  Hírlevélre történő feliratkozás esetén a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): név*, e-mail cím*, lakcím (opcionális).

c)     c)  Nyereményjáték szervezése esetén a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): teljes név*, elérhetőség* (e-mail cím, telefon), cím* (irányítószám, megye, város, utca)

  A A nyereményjáték jellegének megfelelő esetleges további személyes adat megadásának igényét az aktuális játékszabályzat tartalmazza.

d)    d)  Webáruházon keresztüli vásárlás esetén a következő személyes adatok megadására van lehetőség: teljes név, számlázási és szállítási cím, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám), jelszó, on-line azonosító, adószám, rendelésszám/szerződésszám.

Felhasználó szabadon dönt arról, ha milyen e-mail címet ad meg, azonban nem szükséges, hogy a megadott e-mail cím személyes adatot (a felhasználó nevét) tartalmazzon.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A 16. életévét be nem töltött érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 Az adatkezelés célja és jogalapja

 Adatkezelő a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel a felhasználó személyes adatait:

 

a)      Kapcsolatfelvétel során: az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő felhasználóval, felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

 

b)      A hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a felhasználó által megadott e- mail címre (DM eszközök alkalmazása).

 

c)      Nyereményjátékban való részvétel során: az adatkezelés célja termékek népszerűsítése érdekében nyereményjáték lebonyolítása, nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, a játékban való részvételi feltétel esetén a részvétel jogának ellenőrzése, nyertes nevének, fényképének nyilvánosságra hozatala.

 

d)      Webáruházon keresztüli vásárlás esetén az adatkezelés célja a szerződés megkötése és teljesítése, szerződési kedvezmény nyújtása, számla kiállítása, valamint a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése és kötelezettségek teljesítése.

 

A Társaság honlapjához kapcsolódóan a kapcsolatfelvétel, a hírlevélre történő feliratkozás és a nyereményjátékban való részvétel adatkezelések során a felhasználók hozzájárulnak, hogy Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, ahol az adatkezelés jogalapja a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján. A webáruházon keresztüli vásárlás esetén az adatkezelés céljához szükséges és elégséges személyes adatokat a Társaság a GDPR) 6. cikk (1) b) pontja szerint, a szerződés teljesítése jogalapján kezeli.

 Adatkezelő a weboldalhoz kapcsolódó adatkezelések kapcsán nem végez profilalkotást.

 Az adatkezelés időtartama

 A weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezelési időtartamok az alábbiak:

 

a)      Kapcsolatfelvétel során:  az adatkezelés időtartama a felhasználó által küldött üzenet Adatkezelőhöz történő érkezésétől számított legfeljebb 30 nap (illetve ha ezen időpontot megelőzően a felhasználó kéri az adatai törlését vagy visszavonja személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását).

 

b)      A hírlevélre történő feliratkozás esetén: Adatkezelő hírlevél küldése esetén a személyes adatokat a felhasználó által a hírlevelek fogadásához adott hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli.

 

c)      Nyereményjátékban való részvétel során: Adatkezelő a személyes adatokat a nyereménysorsolás lebonyolításáig, illetve a játék felfüggesztéséig/megszüntetéséig, valamint a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, továbbá a nyeremény utáni adó megfizetését a Társaság viseli, mely esetben az adóbevallás évét követő 5. évig kezeli.

 

d)      Webáruházon keresztüli vásárlás esetén: A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év (általános elévülési idő), kivéve, amikor a szerződéses jogviszony során számla kiállítására kerül sor, ez esetben az őrzési idő a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 év.

 

A felhasználó a weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozólag adott önkéntes hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az alfold@alfoldaruhaz.hu   e-mail címre, vagy a 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve), továbbá hírlevélre feliratkozott felhasználó a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozási lehetőségre utaló linkre kattintva is.

 Ha az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása kizárólag a hírlevél küldést érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a felhasználót, egyebekben a Társaság a felhasználó által igénybevett weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a felhasználó adatait.

 Adatkezelő a leiratkozási (hozzájárulás visszavonása iránti) kérelem kézhezvételét követően a felhasználó adatait haladéktalanul törli az adatbázisából. A felhasználó által adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

   

       A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 A Társaságon belüli adatkezelésre, adatfeldolgozásra kizárólag azon munkavállalói jogosultak, akiknek a feladatköre azt indokolja.

Az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók járnak el:

-        a www.univer.hu/ website üzemeltetése, karbantartása és tárhely-szolgáltatás feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: a WellUnic Kft. (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.; Cg. 01-09-695917; tel.: 06/1-350 7390; info@wellunic.hu);

-        a www.alfoldaruhaz.hu esetén webtárhely-szolgáltatás, domain kezelés feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: a Marketingosztály Kft. (1147 Budapest, Vörösmarty utca 47.; Cg. 01-09-916031);

-        a webáruház (www.jatekalfold.hu) és a hírlevél küldés tárhely-szolgáltatója: MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.; Cg. 03-09-114492);

-        a webáruházon (www.jatekalfold.hu) keresztül történő vásárlás esetén a megrendelt termék kiszállítása során a Magyar Posta MPL csomagfutár szolgálat;

-        nyereményjáték számviteli elszámolása, pénzfolyamata, adózása feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: Univer Szövetkezeti Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.; Cg. 03-10-100329).

 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával, vagy a nyereményjátékra felhívó játékszabályzatban tájékoztatja a felhasználókat.

 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás a felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatóak.

 

II.  A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos tevékenysége, sütik – cookie-k, Facebook)

 

Amennyiben a felhasználó a weboldalon a tájékoztató 2/D/I. részében írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő a weblap meglátogatásakor jelen fejezetben foglaltak szerint jár el.

 

1.      Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

 A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki, így személyes adatok átadása, továbbítása Adatkezelő irányába nem történik.

 A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A www.univer.hu/ honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.

 

2.      Sütik (cookie-k)

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén.

Amennyiben a honlapot látogató felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 A kezelt adatok köre

 Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.

 

-        Google Adwords cookie esetén kezelt adat: A munkamenet azonosítója

-    Google Analytics cookie esetén kezelt adat: Regisztrált felhasználóhoz rendelt unique ID, mely anonim módon különbözteti meg a felhasználókat és böngészési szokásaikat. Személyes adatnak minősülő adat nem kerül a sütikbe.

Részletek: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján.

 Az adatkezelés időtartama

Google Adwords cookie és Google Analytics cookie esetén maximum 2 év. A felhasználó a cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkat a felhasználó saját böngészőjének Súgó menüjében találhat.

 A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 A Társaságon belüli adatkezelésre, adatfeldolgozásra kizárólag azon munkavállalói jogosultak, akiknek a feladatköre azt indokolja.

Az adatok feldolgozását 

-        a www.univer.hu/ website üzemeltetése, karbantartása és tárhely-szolgáltatás feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: a WellUnic Kft. (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.; Cg. 01-09-695917; tel.: 06/1-350 7390; info@wellunic.hu);

-        a www.alfoldaruhaz.hu esetén webtárhely-szolgáltatás, domain kezelés feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: a Marketingosztály Kft. (1147 Budapest, Vörösmarty utca 47.; Cg. 01-09-916031);

-        a webáruház (www.jatekalfold.hu) és a hírlevél küldés tárhely-szolgáltatója: a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.; Cg. 03-09-114492) látja el.

 

3.      Facebook Plug-in bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy felhasználó a honlap mely részét látogatta meg.

 A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el, az alábbi linken:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

3.  AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jelen fejezet alatt Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán a Társaság tudomására jutott személyes adataikat érintően milyen jogaik és jogérvényesítési lehetőségeik vannak.

 

A.      A személyes adatokhoz való hozzáférés (megismerés) joga

 

Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Az érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles juttatja el az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül adja meg, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén az érintett tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő:

-     milyen személyes adatait,

-     milyen adatkezelési célból és milyen jogalapon,

-     mennyi ideig kezeli,

-     milyen forrásból származnak a kezelt adatok,

-     az Adatkezelő kinek, mikor, mely személyes adatait továbbította (vagy biztosított azokhoz hozzáférést).

 

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az alább meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a G. pontban (jogorvoslati lehetőségek) meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

B.       A személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés (kiegészítés) iránti kérelmét nem teljesíti, az érintettel írásban közli a helyesbítés (kiegészítés) elutasításának indokait.

 Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

C.      Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 Az érintett kérésére az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alább meghatározott indokok valamelyike fennáll:

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

-          érintetti hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás esetén, amennyiben az érintett kéri az adatai törlését (visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl.: jogszabályi kötelezettség teljesítése);

-          az adatok törlését jogszabály, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte;

-          az adat kezelése jogellenes;

-          az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok – DM eszközök használatával – közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen (lsd. F/b.) pontban foglaltak).

 Amennyiben az Adatkezelő az érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, az érintettel írásban közli a törlés elutasításának indokait.

 Az érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelést az Adatkezelő valamely jogszabályi előírásnak való megfelelés miatt végezte.

Az Adatkezelő az informatikai rendszereiből a személyes adatot (amennyiben lehetséges) visszaállíthatatlanul törli, továbbá gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszer archivált változatában is átvezetésre kerüljön a személyes adat törlése.

 Amennyiben a helyreállíthatatlan törlés informatikai okból nem kivitelezhető, az Adatkezelő az adat logikai törlését hajtja végre. A logikai törlés keretében a személyes adatot olyan azonosítóra kell lecserélni, amely megakadályozza, hogy a személyes adathoz tartozó további adatok a későbbiekben kapcsolatba hozhatók legyenek az érintettel.

 A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni. A papír alapú dokumentációk informatikai rendszerbe feltöltött elektronikus példányához az Adatkezelő a hozzáférési jogosultsággal rendelkező adatkezelő munkatársainak hozzáférését megszünteti.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

D.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül korlátozza az adatkezelést, ha

-     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, de a vitatott személyes adat pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,

-     az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett mégis igényli azokat valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez (pl.: valamely hatóság előtti eljárásában bizonyítékként kívánja felhasználni).

Amennyiben az Adatkezelő az érintett korlátozás iránti kérelmét nem teljesíti, az érintettel írásban közli a korlátozás elutasításának indokait.

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a korlátozás alatt álló személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez lehet kezelni, kivéve a tárolást.

 Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel a személyes adatot korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

E.       Adathordozhatósághoz való jog

 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog az érintettet csak abban az esetben illeti meg, ha az adatkezelés jogalapja érintetti hozzájárulás vagy szerződés teljesítése (tehát jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetében nem) és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

F.       Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

a)      az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a Társaság jogos érdeke vagy közhatalmi jogosítványhoz kapcsolódó feladat végrehajtása (mely jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelések egyike során sem merül fel);

b)      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés (ideértve a profilalkotást is), közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 Ha Ön írásban tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli az Adatkezelő. Adatkezelés elleni tiltakozását eljuttathatja a 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6. postai címre elküldött levélben, vagy az alfold@alfoldaruhaz.hu, illetve adatkezeles.alfold@univer.hu címen (továbbá hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva).

 

G.      A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Amennyiben nem ért egyet a Társaság adatkezelésével, illetve ezen körben hozott intézkedésével, kérjük forduljon Társaságunkhoz a fentebb megadott elérhetőségeken.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Ön által sérelmesnek vélt adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság (választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék) előtt érvényesítheti személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

 

4.  ADATBIZTONSÁG

 Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 Adatkezelő a Tájékoztató folyamatos elérhetőségét <www.alfoldaruhaz.hu/adatvedelem> és <www.univer.hu/Univer csoport/Alföld Zrt./adatkezelési tájékoztató> weboldalakon biztosítja, egyúttal fenntartva a tájékoztató egyoldalú módosításának jogát. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit.

  

 

  

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató 1. sz. melléklete

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Személyes adatok kezeléséhez

 

 

Alulírott,

 

Név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Lakcím:

 

 önéletrajzom az Alföld Zrt.-hez (székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 6.; Cg. 03-10-100279) történő benyújtásával (megküldésével) az EU 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság az önéletrajzomban és motivációs levelemben feltüntetett személyes adataimat – kizárólag a munkaerő felvétel céljából – kezelje.

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom megtételét megelőzően a Társaság (www.alfoldaruhaz.hu/adatvedelem és a www.univer.hu/Univer csoport/Alföld Zrt./adatkezelési tájékoztató weboldalakon elérhető) Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatójának vonatkozó részét megismertem, az abban foglaltakat megértettem és annak tartalmát tudomásul vettem.

 

 

Kelt:

 

 

…………………………..